Aanvullende voorwaarden Fru Amundsen in verband met COVID-19

Hoewel Fru Amundsen de ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten houdt, valt op dit moment nog niet te voorspellen hoe de situatie zal zijn wanneer de reis plaatsvindt. Maar we zullen voortdurend de informatie van het RIVM, de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de maatregelen van de Noorse overheid in de gaten houden en zo mogelijk daar tijdig op inspelen.

Mocht het zo zijn dat voor een bepaalde reis extra maatregelen zouden gelden dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen met de reizigers die de betreffende reis hebben geboekt. Wanneer de situatie zodanig verandert dat het niet veilig is om met een groep naar Noorwegen af te reizen met een groep dan zullen wij niet aarzelen de reis te annuleren. Wanneer Fru Amundsen de reis annuleert zullen eventueel betaalde reisgelden per ommegaande worden terugbetaald.

In verband met de coronapandemie heeft Fru Amundsen voor 2022 een aantal aanvullingen geformuleerd op de algemene voorwaarden zoals deze op de website staan vermeld:  https://www.fruamundsen.nl/algemene-voorwaarden-per-3-januari-2020/

Vaccinatie en testen

Noorwegen heeft strenge toelatingseisen. Om te voorkomen dat reizigers zich moeten registreren of laten testen of in quarantaine moeten, kunnen ze alleen met hun coronabewijs (EU Digitaal Corona Certificaat – DCC) naar Noorwegen als ze volledig gevaccineerd zijn of de afgelopen 6 maanden COVID-19 hebben gehad in combinatie met 1 vaccinatie en dit kunnen bewijzen met een coronabewijs.

Mochten reizigers bij binnenkomst in Noorwegen niet aan deze eisen van de Noorse overheid voldoen en in quarantaine moeten, dan ligt hiervan het financiële risico bij de reiziger. De reiziger kan geen beroep doen op teruggave van de reissom, prijsverlaging, schadevergoeding of repatriëring.

Voor Fru Amundsen staat de veiligheid van haar gasten voorop en tijdens onze groepsreizen hebben de deelnemers nauw contact. Daarom zal Fru Amundsen van haar reizigers verlangen dat zij het eerder genoemde coronabewijs kunnen tonen waaruit blijkt dat de betreffende reiziger volledig gevaccineerd is of de afgelopen 6 maanden COVID-19 heeft gehad in combinatie met 1 vaccinatie.

Daarnaast is noodzakelijk dat de betreffende reiziger uiterlijk 48 uur voor aanvang van de reis een PCR-test met reisverklaring heeft gedaan. Alleen met een negatieve test kan de reiziger deelnemen aan de groepsreis.

Fru Amundsen zal zorgen voor voldoende desinfectiematerialen. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van mondkapjes.

Geen aanbetaling

Bij boekingen van reizen in 2022 vraagt Fru Amundsen geen aanbetaling. Na boeking ontvangt u een bevestiging. Deze overeenkomst is definitief. Uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum dient u de totale reissom te voldoen. Daarvoor ontvangt u dan de factuur en een uitnodiging van STO-Garant.

Annulering

De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis opzeggen. De annuleringskosten zoals deze zijn geformuleerd in artikel 9.2 van de algemene voorwaarden blijven van kracht en voor de verschuldigde annuleringskosten zal de reiziger een nota ontvangen.

Wanneer Fru Amundsen de reis annuleert in verband met de situatie rond COVID-19 worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Fru Amundsen kan de pakketreisovereenkomst beëindigen en de reiziger alle voor de pakketreis betaalde bedragen volledig terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien Fru Amundsen als organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Fru Amundsen stelt de reiziger dan onverwijld en vóór het begin van de pakketreis in kennis dat de overeenkomst wordt beëindigd (artikel 7:509 lid 5 sub b BW). Fru Amundsen is niet verplicht om een alternatieve bestemming of datum aan te bieden.

Ook de reiziger kan kosteloos annuleren als er op de plaats van bestemming of de nabijheid een situatie is ontstaan die aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis of het vervoer naar de bestemming. De uitbraak van corona op de reisbestemming zal hieraan voldoen, mede door de maatregelen die erna getroffen worden en effect hebben op de uitvoering van de reis. Als er op behoorlijke afstand ook voorzorgsmaatregelen worden getroffen in andere gebieden dan is de vraag of die maatregelen een aanzienlijk gevolg hebben voor de uitvoering van de reis. Dat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Van groot belang is dat er op het moment van annuleren reeds bekend is dat er op de reisdagen sprake is van een dergelijke situatie. Een reiziger die twee maanden van te voren wil annuleren kan doorgaans niet kosteloos annuleren omdat niet duidelijk is hoe de situatie twee maanden later is. Binnen welke periode het annuleringsrecht ontstaat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De reiziger is belast met het bewijs dat er sprake is van omstandigheden die kosteloos annuleren mogelijk maken. In de praktijk is het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een belangrijke indicatie alsmede het advies van de Noorse overheid en lokale autoriteiten.

Het reisadvies van de overheid is wettelijk gezien niet leidend. De wettelijke bepaling (artikel 7:509 lid 3 BW) luidt: Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of voor het personenvervoer naar de bestemming, het recht bestaat de pakketreisovereenkomst vóór het begin van de pakketreis zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te beëindigen.

Als de reis draait om een bepaald evenement en dat evenement wordt uit voorzorg afgelast dan zal er in de regel sprake zijn van een kosteloos annuleringsrecht voor de reiziger omdat de overmachtssituatie aanzienlijke gevolgen heeft (artikel 7:509 lid 3 BW).

Aanpassingen in de reis ten gevolge van het COVID-19-virus

Fru Amundsen draagt de kosten van de noodzakelijke aanpassingen. Artikel 7:510 lid 1 en 3 BW luiden samengevat:

De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de pakketreisovereenkomst betrekking heeft. […] Indien een of meer reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst worden uitgevoerd, zorgt de organisator dat de non-conformiteit wordt verholpen, tenzij dat:

  1. a) onmogelijk is; of
  2. b) onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van nonconformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Als de reis al is aangevangen en een aanzienlijk deel kan niet worden uitgevoerd zoals afgesproken dient Fru Amundsen alternatieven aan te bieden. Bij alternatieven van lagere kwaliteit dient Fru Amundsen ook een prijsverlaging aan te bieden (artikel 7:510 lid 6 BW).

De reiziger kan het alternatief slechts afwijzen indien deze niet vergelijkbaar is met hetgeen in de overeenkomst is afgesproken of de prijsverlaging ontoereikend is. Wordt het alternatief terecht afgewezen dan kan de reiziger de overeenkomst beëindigen en ontstaat een recht op prijsverlaging (artikel 7:510 lid 7 en 8 BW). In dit geval heeft Fru Amundsen een repatriëringsplicht wanneer in de overeenkomst het vervoer bij de reis is inbegrepen.

Daarnaast kan het zijn dat Fru Amundsen de reiziger eerder naar huis wil brengen vanwege omstandigheden op de bestemming.

Repatriëring betekent het terugbrengen naar de plaats van vertrek of een andere overeengekomen bestemming. Als er alleen een landarrangement in het land van bestemming is overeengekomen en de reiziger heeft zijn eigen vliegticket geboekt dan hoeft er dus niet naar terug naar Nederland gerepatrieerd te worden. In de regel zal er dan in de overeenkomst een plaats of luchthaven als contractuele eindbestemming zijn afgesproken waar de reiziger naartoe gebracht dient te worden.

Wanneer met de reiziger op dat moment andere afspraken worden gemaakt om bijvoorbeeld een nieuwe terugvlucht te regelen of hem naar een alternatieve eindbestemming brengen, hoeft Fru Amundsen die kosten niet voor haar rekening te nemen. Op grond van de hulp en bijstandsplicht (artikel 7:513 BW) mag de reiziger wel enige ondersteuning verwachten.

Meerkosten quarantaine

Alle kosten die niet te maken hebben met de geleverde reisdiensten en schade van de reiziger vormen, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een alternatieve vlucht als de vlucht niet in de reis was inbegrepen, eventuele misgelopen looninkomsten, verlenging van het dierenpension in Nederland, verlenging van de parkeerplaats bij Schiphol, etc.).

Soms zal er geen sprake zijn van een tekortkoming van Fru Amundsen. Wanneer er wel sprake is van een tekortkoming, maar is deze tekortkoming niet aan Fru Amundsen maar aan ónvoorziene en onvermijdbare omstandigheden (overmacht) toe te rekenen. Er is dan op grond van artikel 7:511 lid 2 sub c BW geen vergoeding verschuldigd.

De wet zegt in artikel 7:510 lid 9 BW:

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, zijn de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger, voor rekening van de organisator.

De kosten voor maaltijden komen dus niet automatisch  voor rekening van de reisorganisatie.

Na drie dagen zijn de kosten van extra verblijf voor rekening van de reiziger.

Mogelijke besmetting met het COVID-19-virus

Er bestaat geen kosteloos annuleringsrecht voor reizigers die mogelijk besmet zijn met het COVID-19-virus omdat Fru Amundsen de reisdiensten conform de reisovereenkomst kan leveren. In de regel worden deze kosten door de reis- en annuleringsverzekering vergoed.

Fru Amundsen kan een dergelijke reiziger weren in alle gevallen waar dit uit oogpunt van de veiligheid van andere reizigers, personeel of derden redelijkerwijs vereist is.

Schadevergoeding is niet verschuldigd omdat de keuze om de reiziger te weren van de reis toe te rekenen is aan onvermijdbare en onvoorziene omstandigheden en niet aan de reisorganisator.