ALGEMENE VOORWAARDEN TOT 1 JULI 2018

ARTIKEL 1 – REISOVEREENKOMST

 1. Door het invullen en versturen van het boekingsformulier accepteert de reiziger het aanbod van Fru Amundsen, inclusief de gestelde voorwaarden. Het boekingsformulier en de algemene voorwaarden van Fru Amundsen worden de reiziger gezamenlijk toegezonden of via de website aangeboden. Fru Amundsen bevestigt binnen 8 dagen de boeking met een boekingsbevestiging, per post of e-mail. Samen met deze bevestiging wordt een factuur verzonden.
 2. Als op de bevestiging onjuistheden vermeld staan, dient de reiziger Fru Amundsen hiervan binnen 3 dagen op de hoogte te stellen.
 3. Een reiziger die een reis boekt namens of voor andere reizigers, is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die dat met zich meebrengt. De correspondentie en het betalingsverkeer tussen de reiziger(s) en Fru Amundsen verloopt uitsluitend via degene die de reis heeft geboekt.
 4. Als er persoonlijke omstandigheden zijn die van invloed zijn op de uitvoering van de reis is de reiziger verplicht om deze bij boeking op te geven. Voorbeelden hiervan zijn beperkte mobiliteit, ziekte, medicijngebruik, handicap, psychische instabiliteit. Ook als dergelijke omstandigheden na boeking ontstaan is de reiziger verplicht dit zonder uitstel door te geven aan Fru Amundsen. Als deze informatie aanleiding vormt tot annulering kan de reiziger eventueel gebruik maken van zijn/haar annuleringsverzekering.
 5. Fru Amundsen is niet gebonden door kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Dit zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als fout of vergissing kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 6. Na betaling van de volledige reissom worden de reisbescheiden verzonden. Dit is uiterlijk 7 dagen voor vertrek, tenzij dit anders met de reiziger is afgesproken of als het een last minute boeking betreft.

 

ARTIKEL 2 – REISSOM

 1. Fru Amundsen publiceert haar reissommen per persoon. De reissom omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals Fru Amundsen in haar reisaanbod omschrijft.
 2. Fru Amundsen mag in verband met een correctie van fouten in de berekening of andere fouten de reissom herroepen. Deze herroeping vindt plaats onder opgaaf van reden en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na verzenden van de factuur door Fru Amundsen. De reiziger heeft recht op teruggave van het eventueel reeds betaalde bedrag.
 3. De reissommen zoals Fru Amundsen ze publiceert, zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij haar bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. Bij ingrijpende prijsstijgingen behoudt Fru Amundsen zich het recht voor om tot 3 weken voor vertrek de reissom te verhogen. Zij brengt de reiziger hiervan schriftelijk op de hoogte. Als de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de reiziger daarop het recht binnen 8 dagen via aangetekende post of e-mail kosteloos de reis te annuleren.

 

ARTIKEL 3 – BETALING

 1. De aanbetaling bij boeking bedraagt 20% van de reissom vermeerderd met € 20 boekingskosten. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur moet dit bedrag worden overgeboekt op de rekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Onder ‘Overige informatie’ leest u meer over Certo Escrow.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek bijgeschreven zijn op de rekening van  Stichting Derdengelden Certo Escrow.
 3. Komt de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand? Dan moet de gehele reissom onmiddellijk na ontvangst van de factuur worden voldaan.
 4. De reiziger is in verzuim als hij/zij niet op tijd betaalt. De reiziger wordt hier vervolgens minimaal schriftelijk op gewezen en  heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 dagen te voldoen. Als binnen deze termijn de betaling niet ontvangen is, gaat Fru Amundsen uit van annulering op de dag van verzuim waarbij zij het recht heeft om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Indien er een aanbetaling is gedaan worden deze kosten verrekend.
 5. Per dossier rekent Fru Amundsen € 25 wijzigingskosten als de reiziger wijzigingen wil doorvoeren in een bestaande boeking. Dit is exclusief de extra kosten die de wijziging eventueel met zich meebrengt.

 

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

 1. De reiziger is verplicht om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Kan de reiziger de reis niet (geheel) maken vanwege het ontbreken van enig (geldig) document, dan komt dit, met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
 2. De reiziger is verplicht om een reisverzekering af te sluiten. De reisverzekering behoort minimaal een dekking te bevatten voor geneeskundige kosten en ongevallen. Fru Amundsen adviseert de reiziger ook de verzekeringsvoorwaarden te controleren op het verzekerde bedrag voor foto- en andere elektronische apparatuur en de verzekering eventueel (tijdelijk) uit te breiden met een kostbaarhedendekking.
 3. Fru Amundsen adviseert de reiziger ook een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

ARTIKEL 5 – ANNULERING DOOR DE REIZIGER

 1. De reisovereenkomst kan alleen via e-mail of per aangetekende brief worden geannuleerd, waarbij de verzenddatum van de mail of de datum op het verzendbewijs als annuleringsdatum geldt. De annulering is definitief na bevestiging door Fru Amundsen.
 2. De volgende bedragen zijn verschuldigd bij annulering door de reiziger:
  1. bij annulering tot 42 dagen voor vertrek de aanbetaling: dit is 20% van de reissom;
  2. bij annulering van 42 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom;
  3. bij annulering van 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom;
  4. bij annulering vanaf 14 dagen voor vertrek de volledige reissom.

 

ARTIKEL 6 – ANNULERING DOOR FRU AMUNDSEN

 1. Als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de brochure of op de website genoemde minimum aantal deelnemers van de betreffende reis, heeft Fru Amundsen het recht om een groepsreis tot uiterlijk 21 dagen voor vertrek te annuleren. In dat geval heeft de reiziger recht op teruggave van alle betalingen die reeds zijn gedaan. Eventueel door de reiziger zelf gekochte vliegtickets zullen niet worden vergoed. Bij annulering op basis van groepsgrootte is Fru Amundsen niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.

 

ARTIKEL 7 – WIJZIGING DOOR FRU AMUNDSEN

 1. Als er gewichtige redenen zijn, heeft Fru Amundsen het recht om het overeengekomen aanbod op één of meer wezenlijke punten te veranderen. Indien mogelijk doet Fru Amundsen de reiziger een alternatief, minstens gelijkwaardig aanbod in een dergelijk geval. Zo moet de gelijkwaardigheid van vervangende accommodatie blijken uit: de ligging, de aard en klasse en de faciliteiten. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.
 2. Een afwijzing van de wijziging of het alternatieve aanbod door de reiziger, moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging aan Fru Amundsen kenbaar gemaakt zijn. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 werkdag. Fru Amundsen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als de reiziger het alternatieve aanbod afwijst. De reiziger heeft vervolgens recht op teruggave van het al betaalde bedrag of een evenredig deel van de reissom als de wijziging of het alternatieve aanbod tijdens de reis plaatsvindt.
 3. Fru Amundsen mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt aanpassen wegens gewichtige, de reiziger zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan dit type wijziging alleen afwijzen als deze hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 4. Plaatselijke onvoorziene omstandigheden kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. De reisorganisator c.q. reisbegeleider zorgt er voor dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden blijft. Als dit soort aanpassingen voor aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hierover worden geïnformeerd. Een aanpassing tijdens de reis zal, indien mogelijk, in overleg met de reiziger(s) worden gemaakt.

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de overeenkomst conform de verwachtingen die in redelijkheid bij de reiziger zijn gewekt, berust bij Fru Amundsen. Indien de reis niet conform deze verwachtingen verloopt, is de reiziger verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden bij Fru Amundsen.
 2. Fru Amundsen is verplicht eventuele schade te vergoeden als de reis niet conform de gewekte verwachtingen verloopt, tenzij de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  1. de tekortkoming toe te schrijven is aan de reiziger; of
  2. de tekortkoming niet kon worden voorzien of opgeheven en te wijten is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  3. de tekortkoming toe te schrijven is aan een ontwikkeling die de reisorganisator of degene van wiens hulp Fru Amundsen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, ondanks alle mogelijke zorgvuldigheid, niet kon voorzien of verhelpen; of
  4. de tekortkoming toe te schrijven is aan overmacht zoals bedoeld in lid 3. van dit artikel.
 3. Met ‘overmacht’ wordt bedoeld: abnormale omstandigheden die niet te voorzien waren, die niet door Fru Amundsen of haar vertegenwoordigers te beïnvloeden zijn en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden, ondanks alle voorzorgsmaatregelen.

 

ARTIKEL 9 – UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID FRU AMUNDSEN

 1. Als een verdrag, verordening of wet een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid toekent of toestaat aan Fru Amundsen, is de aansprakelijkheid van Fru Amundsen op dezelfde wijze uitgesloten of beperkt.
 2. Als en indien de reiziger zijn schade kan verhalen op een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering, is Fru Amundsen evenmin aansprakelijk.
 3. Als de reiziger de reis geheel of gedeeltelijk niet kan maken bij onvolledigheid of het ontbreken van de juiste documenten.
 4. Als de reiziger schade ondervindt die ontstaat door het schrappen van vliegdiensten of vertragingen van vliegverkeer, openbaar vervoer en andere onvoorziene omstandigheden. In deze situaties kan de reiziger geen aanspraak maken op teruggave van (delen van) de reissom.
 5. Als Fru Amundsen aansprakelijk is voor derving van reisgenot van de reiziger, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 6. De aansprakelijkheid van Fru Amundsen voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, onverminderd hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald.
 7. De uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Fru Amundsen die in dit artikel zijn opgenomen, gelden ook als het gaat om werknemers van Fru Amundsen, het eventueel betrokken boekingskantoor en betrokken dienstverleners, zo ook hun personeel, tenzij dit wordt uitgesloten door een verdrag, verordening of wet.

 

ARTIKEL 10 – VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE REIZIGER

 1. De reiziger neemt op eigen verantwoordelijkheid deel aan de reizen van Fru Amundsen. Fru Amundsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onduidelijkheden in verstrekte dagprogramma’s en routebeschrijvingen.
 2. De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. Fru Amundsen is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Zie ook artikel 11d.
 3. Fru Amundsen informeert de reiziger over de te verwachten omstandigheden tijdens de reis. Fru Amundsen doet dit vooraf, bij de reisbescheiden, maar ook tijdens de reis als het gaat om een begeleide reis. Als de reiziger het advies en/of de aanwijzingen van Fru Amundsen niet opvolgt, is Fru Amundsen niet aansprakelijk voor gebeurtenissen of schade. In voorkomende gevallen schakelt Fru Amundsen een deskundige gids ter plaatse in. In dat geval dienen de adviezen en/of aanwijzingen van deze gids te worden opgevolgd. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.
 4. Veroorzaakt de reiziger zodanig hinder of last dat de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar worden gebracht? Dan kan hij/zij door de reisorganisator c.q. reisbegeleider van (verdere) deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de uitgesloten reiziger komen indien en voor zover de gevolgen van hinder en last aan deze reiziger kunnen worden toegerekend.

 

ARTIKEL 11 – HULP EN BIJSTAND

 1. Als de reis niet verloopt zoals redelijkerwijs mag worden verwacht, is Fru Amundsen naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen. Als de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst haar is toe te rekenen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Fru Amundsen.
 2. Is de oorzaak aan de reiziger toe te rekenen? Dan is Fru Amundsen slechts verplicht tot verlening van hulp en bijstand voor zover dat in alle redelijkheid van haar kan worden gevraagd. In dat geval zijn de kosten voor rekening van de reiziger.
 3. Ieder draagt zijn eigen schade als de reis niet verloopt conform de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Fru Amundsen toe te rekenen zijn.
 4. Het is belangrijk dat Fru Amundsen terug kan vallen op de hulp van de alarmcentrale van de reisverzekering om de in nood verkerende reiziger bij te kunnen staan. Daarom is de reiziger verplicht een reisverzekering af te sluiten. Bij het niet afsluiten van deze verzekering is Fru Amundsen niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

 1. Fru Amundsen gaat met de grootst mogelijke zorg te werk. Het is belangrijk dat eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerkingen overschrijden ter plaatse direct bij de reisbegeleiding of Fru Amundsen worden gemeld om onmiddellijk te kunnen handelen. Deze klacht moet schriftelijk worden vastgelegd. Het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding kan worden beperkt of uitgesloten als de reiziger zijn/haar klacht niet tijdens de reis kenbaar heeft gemaakt en Fru Amundsen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen.
 2. Uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland kan de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Fru Amundsen kenbaar worden gemaakt als deze klacht niet naar tevredenheid is opgelost. De reiziger krijgt hierop uiterlijk binnen één maand na ontvangst een schriftelijke reactie van Fru Amundsen.
 3. Tot uiterlijk 3 maanden na afloop kan de reiziger het geschil voorleggen aan een tot mediation bevoegde advocaat of de bevoegde rechter – in het geval dat de reiziger vindt dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen niet samen in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen. Op alle geschillen tussen Fru Amundsen en de reiziger is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Fru Amundsen versie 1 april 2016


Amundsen-seddel  – Voordeel voor trouwe reizigers!

Seddel is Noors voor bankbiljet, briefje of in dit geval een waardebon. Boekt u voor de tweede keer een Fru Amundsen groepsreis? Dan treft u bij uw boekingsbevestiging en factuur een Amundsen-seddel aan ter waarde van € 100,- per persoon. U ontvangt dan bij de volgende (de 3e) boeking € 100,- korting op de reissom! En hebt u de korting ontvangen, dan begint u weer op 0!

Voorwaarden
• De Amundsen-seddel is van toepassing op elke 3e groepsreis van Fru Amundsen die u boekt.
• De korting door middel van de Amundsen-seddel is persoonlijk en niet overdraagbaar.
• De Amundsen-seddel wordt verstrekt bij elke 2e boeking van een reeks van 3 en wordt afgerekend bij de 3e boeking.
Welke reizen tellen mee voor de Amundsen-seddel?
• De Amundsen-seddel is uitsluitend geldig op de eigen groepsreizen van Fru Amundsen.
• De Amundsen-seddel is uitsluitend geldig op reizen die daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
• Lustrumreizen of verrassingsreizen vallen buiten deze kortingsregeling vanwege de scherpe prijs van deze reizen.
• Hebt u een Fru Amundsen groepsreis geboekt waarop een andere korting van toepassing was, dan valt deze reis buiten de kortingsregeling met de Fru Amundsen-seddel.
• Reizen die wij namens andere personen of organisaties aanbieden, vallen buiten deze kortingsactie.
• Fru Amundsen behoudt zich het recht voor de voorwaarden van de Amundsen-seddel te wijzigen.

Zwolle, 21 december 2016
OVERIGE INFORMATIE

Betaalmethode | STO-Reisgarantie
U maakt de reissom niet aan Fru Amundsen over maar stort deze op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow beheert deze Stichting. De reissom die u op de rekening van Certo Escrow betaalt, is voor Fru Amundsen niet bereikbaar tot 1 dag na afloop van de reis. In geval van financieel onvermogen van Fru Amundsen kunnen schuldeisers geen beslag leggen op het geld. Eén dag na afloop van uw reis maakt Certo Escrow de reissom over aan Fru Amundsen. Certo Escrow staat onder toezicht van de Nederlandse Bank.

Nadat u van Fru Amundsen een bevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een inlogcode en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat het volledige bedrag conform de voorwaarden van Fru Amundsen op de rekening dient te staan van de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Fru Amundsen zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.

Indien Fru Amundsen in surseance van betaling komt of failliet gaat dan zal Certo Escrow uw geld niet overmaken op de rekening van Fru Amundsen maar op de rekening van de Stichting Take Over (STO). Indien u nog niet op reis bent, ontvangt u de betaalde reisgelden van de STO terug. Bent u al onderweg dan zal de STO ervoor zorgen dat u of het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt of dat u uw reis kunt afmaken of dat u naar huis kunt terugkeren.

Ter aanvulling:

•              Eventuele klachten of claims over uw reis staan los van deze betaalmethode.
•              De annuleringsvoorwaarden van Fru Amundsen zijn bij deze manier van betalen van toepassing.
•              STO-Reisgarantie is geen geschillencommissie.

Is Fru Amundsen lid van de ANVR of de SGR?
Er is geen wettelijke verplichting om lid te zijn van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureau’s (ANVR). Voor Fru Amundsen als kleine, gespecialiseerde reisorganisatie zijn de kosten van een lidmaatschap van de ANVR te hoog. Zo stelt de ANVR als lidmaatschapseis een jaaromzet van €250.000.  Zover zijn wij niet en het is ook niet ons streven. Onze kracht is dat we een kleine specialist zijn, met veel persoonlijke aandacht voor onze reizigers.  Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) is een garantiefonds dat in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgt dat u uw geld terugkrijgt of ervoor zorgt dat u weer naar huis kunt reizen. In plaats van de SGR werken wij met STO-Reisgarantie. Hiermee voldoet Fru Amundsen aan de wettelijke garantiebepalingen voor reisorganisaties. Tevens is Fru Amundsen lid van de VvKR, de Vereniging van kleinschalige reisorganisaties.

De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.