Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u hebt.

BOEKING

Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:
• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
• Geboortedatum, nationaliteit en geslacht
• Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
• Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven en voor zover nodig voor het deelnemen aan de geboekte reis)
• Gegevens over de geboekte reis
• Bedrijfsnaam van uw reisverzekering

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
• Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
• Uw dieetgegevens worden in verband met de verzorging van maaltijden gebruikt door Fru Amundsen en/of gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft.
• Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
• NAW-gegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
• Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
• Wij gebruiken uw gegevens om te beoordelen of u voldoet aan de deelname-eisen. Dit is nodig voor uw veiligheid, die van anderen en voor de goede uitvoer van de reis.
• Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar ter controle of u beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
• Uw persoonsgegevens en NAW-gegevens bewaren wij 10 jaar in verband met ons loyaliteitsprogramma (Amundsen-seddel en eventuele kortingsacties). Wilt u niet deelnemen aan ons loyaliteitsprogramma dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken en zullen uw persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
• Medische gegevens zullen na verloop van de klacht termijn na de reis worden verwijderd.
• Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard. Ook het door u ingevulde boekingsformulier valt onder de fiscale bewaarplicht.
• Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij uw gegevens?
• Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
• Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.


REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
• Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
• Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.


NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen.

Grondslag
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.


CONTACTFORMULIER

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres bij het invullen van het contactformulier op onze website.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u informatie aanvraagt worden uw gegevens gebruikt om deze aan u toe te sturen. Bovendien worden uw gegevens gebruikt om u antwoord te geven op de vragen die u hebt gesteld.

Grondslag
Wij verwerken uw gegevens op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming om haar (potentiële) klanten op de hoogte te stellen van het meest actuele reisaanbod.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden uiterlijk 1 maand na verzending verwijderd voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van informatie en antwoorden maken wij gebruik van een extern mailprogramma (digitaal).

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
• Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
• Indien de klacht betrekking heeft op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
• Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.


BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
• toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
• ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd – en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
• inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
• onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
• het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

UW RECHTEN

Uw rechten:
• U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
• U hebt het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
o deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
o de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
o de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
o U hebt het recht op beperking van de verwerking.
• U hebt het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
• U hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
• U hebt het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
• U hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
• U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.


VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.


VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: Fru Amundsen
ADRES: Zomerdijkstraat 23, 8043 HW ZWOLLE
E-MAIL: info@fruamundsen.nl
TEL: +31 50 527 98 50